пʼятниця, 30 червня 2017 р.

Організація допрофільної підготовки та профільного
 навчання з біології в навчальних закладах області 

Одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення системи освіти нашої держави є профільне навчання. Як зазначено в Концепції профільного навчання (2014 р.) воно передбачає реальне і планомірне оновлення школи старшого ступеня і має найбільшою мірою враховувати інтереси, нахили і здібності, можливості кожного учня, у тому числі з особливими освітніми потребами, у контексті соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам сучасного ринку праці. Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принципи особистісно орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації.
Найточніше сутність профілізації середньої школи визначив В.Г.Кремінь, наголошуючи, що мета профілізації - “ надати можливості кожному учневі стати самим собою”, для чого в системі освіти мають бути створені умови для реалізації підлітками старшого віку своїх інтересів, запитів, здібностей і подальших життєвих планів.
Введення профілізації навчання у вітчизняній школі зумовлене тим, що: по-перше, Україна визначила свій шлях у світовому просторі, в тому числі й освітньому, як незалежна та самодостатня держава, яка здійснює євроінтеграцію та входження у світове освітнє співтовариство; по-друге, одним із важливих державних завдань є створення умов для отримання якісної загальної середньої освіти, і біологічної в тому числі, що дасть змогу кожному громадянинові вибрати освітній шлях не лише в Україні, але і за її межами; по-третє, саме профільна різнорівнева освіта якнайповніше зможе створити умови для реалізації індивідуальних особливостей кожної дитини та розширити можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії.
У 8 — 9 класах, відповідно до Концепції профільного навчання, має здійснюватись допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів, сприяння усвідомленому вибору ними напряму профільного навчання у старшій школі.
Варто підкреслити, що допрофільна підготовка школярів є найдзвичайно важливим елементом цілісної системи профільного навчання. Відсутність її, зазвичай, призводить до неусвідомленого вибору профілю навчання, що не впливає на вибір майбутньої професії.
Як свідчить практика, вибір профілю навчання для учнів основної школи є складною справою. Пов’язано це з тим, що у більшості підлітків недостатньо розвинені особистісні якості, які є актуальними для вибору профілю навчання і професійного самовизначення, а саме: здатність до самопізнання, довіра до себе, готовність до вибору, цілеспрямованість, самостійність, сила волі тощо. У школярів практично відсутні знання, які необхідні для профілю навчання, професійного смовизначення, знання про світ професій, про потреби у спеціалістах своєї місцевості, про продовження освіти.
До основних форм допрофільної підготовки відносять: поглиблене вивчення окремих навчальних предметів, курсів за вибором, у тому числі профілеорієнтаційного спрямування, факультативних курсів, створоення допрофільних груп, проведення допрофільної орієнтації, профільного консультування, інформаційної роботи, заняття в предметних гуртках, наукових товариствах учнів, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт у Малій Академії наук, співбесіди в кабінетах профорієнтації тощо.
Які можливі шляхи реалізації допрофільної підготовки учнів 8 класу у навчальному процесі з біології?
По-перше, діагностика учителем біології навчальних можливостей учня, рівня його пізнавальних інтересів та професійних нахилів. Для виявлення професійно значущих якостей особистості психологи та педагоги використовують різні методи дослідження: педагогічне спостережененя вчителя за рівнем природної схильності до вивчення біології (ранжування), бесіда, консультація, анкетування, психологічне й дидактичне тестування, вивчення успішності, темпераменту школяра.
По-друге, інформування батьків та учнів щодо можливостей регіональної освітньої мережі. Для цього учитель біології може скористатись “освітньою картою” та інформаційними носіями (сайти, буклети, листівки, газети тощо). “Освітня карта” - це інформаційний продукт, який створюється з метою більш повного інформування школярів основної школи про освітні можливості району, міста, області. Напрклад, на карті міста нанесені всі загальноосвітні навчальні заклади, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, позашкільні установи, заклади, які здійснюють допрофільну підготовку тощо та коротка інформація про них. Карта може бути оформлена у вигляді буклету, плаката, виконана на електронних носіях тощо. Оптимальною формою ознайомлення учнів з “освітньою картою” є позакласна робота. Матеріали, щодо професій, пов’язаних з біологією, учитель може розмістити у вигляді буклетів на стенді у біологічному кабенеті.
По-третє, профільна орієнтація, яка передбачає надання психолого-педагогічної допомоги учням у прийнятті рішення щодо вибору профілю навчання та створення умов для готовності підлітків до соціального, професійного і культурного самовизначення в цілому.
По-четверте, допрофільна підготовка школярів, потребує кардинальної перебудови навчального процесу з біології, орієнтації його на особистість школяра не на словах, а в реальному процесі навчання, реалізації діяльнісного підходу до навчання, суб’єкт-суб’єктних стосунків (більше уваги до учня, а не до цілей учителя), поваги до учня з боку учителя, підтримки його прагнень.
Врахування індивідуальних особливостей школяра — шлях до вивчення біології на диференційованій основі. Диференційований підхід на уроках біології дозволяє кожному школяреві виявити власні інтереси, перевірити свої можливості на основі вибору різного рівня вивчення предмета: репродуктивному, конструктивному чи творчому.
Важливою складовою допрофільної підготовки є розвиток в учнів пізнавального інтересу до біології. Засобами його розвитку є зміст навчального матеріалу, методи навчання, форми навчання та навчальної діяльності учнів.
Дослідженнями вчених встановлено, що розділ шкільної програми “Біологія тварин” у порівніння з іншими навчальними курсами, викликає в учнів стійкий інтерес. Цікава інформація про життя тварин не залишає байдужим жодного учня. Учителю варто скористатись цим і продовжувати розвивати пізнавальний інтерес у школярів, пропонуючи самостійну роботу з різними джерелами інформації: науково-популярною літературою, джерелами інтернет тощо.
На вибір біологічного профілю навчання орієнтуватимуть учнів і методи навчання, якщо це будуть фауністичні спостереження, дослідження у природі, виконання елементарних дослідів на лабораторних заняттях, самостійна робота з підручником, розв’язання проблемних завдань, виконання порівняльних таблиць узагальнюючих схем, застосування знань у життєдіяльності. Разом з тим, використання дослідницьких методів у навчальному процесі з біології основної школи готує учнів до профільного вивчення біології у старшій школі. Підготовка учнями повідомлень про тварин, складання віршів про природу, опис власних спостережень за домашніми тваринами дозволяють виявити гуманітарні нахили та здібності учнів.
Позитивно мотивує навчальну діяльність школярів робота учителя по формуванню в учнів алгоритмів виконання опису тварин, порівняння, аналізу, синтезу тощо.
Вагомим засобом допрофільної підготовки є педагогічні технології, які використовує учитель. Перевагу слід надавати особистісно зорієнтованим, інтерактивним, комп’ютерним технологіям за яких учень може вільно проявляти свої здібності та нахили. Заслуговує на увагу організація проектної діяльності учнів (якщо є для цього відповідні умови): вона стимулює учнів до ров’язання проблем задля оволодіння знаннями та допомагає зрозуміти їх практичну цінність, передбачає організацію дослідницької творчої діяльності школярів, самостійної пізнавальної діяльності, формування практичних навичок збору та аналізу інформації.
По-п’яте, особлива роль у допрофільній підготовці належать курсам за вибором. Вони є важливим дидактичним аспектом індивідуалізації допрофільної підготовки учнів: створюють умови для побудови індивідуальної освітньої траєкторії в основній школі, сприяють розвитку творчих здібностей школярів.
Тематика курсів за вибором має бути різною й задовольняти широкий спектр особистісних навчальних інтересів кожного учня, допомагати утвердитися у виборі напряму профільного навчання чи відмовитися від нього.
Зміст курсів за вибором у допрофільній підготовці може бути:
1) вступом до однієї із супутніх даному предмету професій: медик, агроном тощо; 2) спрямованим на освоєння певного виду діяльності: “Експеримент у біології”, “Робота з джерелами інформації”, “Теорія і практика наукового дослідження”, “Біологія і комп’ютер” тощо.
Особлива роль у визначенні природничого профілю навчання тих курсів за вибором, де учні мають можливість вивчати живі організми, вдаючись до дослідницької та проектної діяльності, самостійного спостереження за рослинами та тваринами, розв’язання проблемних ситуацій, застосування біологічних знань на практиці. Наприклад, спецкурси: “Життя рослин”, “Світ кімнатних рослин”, “Мікробіологія з основами вірусології” тощо.
Курси за вибором уможливлюють випробування власних сили і уподобань школяра в різних навчальних предметах, а тому вони мають бути короткими, а їх кількість повинна забезпечити можливість індивідуального вибору школяра.
Щодо навчально-методичного забезпеченя, то з біології наявний збірник навчальних програм, курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання /Кам’янець-Подільський, в-во “Аксіома”, 2009, 2014 р.р., Затверджений Міністерством освіти і науки України.


понеділок, 12 червня 2017 р.

Громадське обговорення проектів навчальних програм з біології для 10-11 класів


 
 
Громадське обговорення програм з


БІОЛОГІЇ для 10-11-х класів
Міністерство освіти і науки України ініціювало громадське обговорення проектів 
нових навчальних програм з біології для 10-11 класів:
program-10-11x-klasiv.html

Шановні методисти, вчителі! Опрацюйте проекти нових програм (Біологія і 
екологія 10-11 клас, рівень стандарту; Біологія і екологія 10-11, клас профільний 
рівень; Природничі науки 10-11 клас, інтегрований курс).

Пропозиції та зауваження прохання надсилати до 20 червня на електронну адресу:

З повагою О.В.Турчин


четвер, 8 червня 2017 р.

Конкурс "Учитель року - 2017" в номінації "Біологія"


22 - 23 січня 2017 року відбувся фінал ІІ туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року — 2017” в номінації “Біологія”. У фінал конкурсу увійшли: Барицька Надія Романівна, учитель біології Завадівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Монастириського району; Крутовська Олена Станіславівна, учитель біології Тернопільської загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів № 11; Рій Ігор Михайлович, учитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
с. Висипівців Зборівського району; Ходинецька Мирослава Йосипівна, учитель біології Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру Тернопільської обласної ради; Яремко Оксана Романівна, учитель біології Довжанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернопільського району. Учителі пройшли такі конкурсні випробування: майстер-клас; тестування з фахової майстерності; експертиза підручника; презентація навчального проекту; проведення відкритих уроків у ЗНЗ м. Тернополя. За результатами конкурсних випробувань, фаховим журі - Міщук Н.Й., кандидат педагогічних наук, доцент Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, голова журі; Жирська Г.Я., кандидат педагогічних наук, доцент Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка; Калуш Л.Ю., учитель біології, директор Шумського ліцею, Заслужений вчитель України; Кедич І.Ф., завідувач Підгаєцьким районним методичним кабінетом; Тимчук Л.Т. учитель біології Кременецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2, лаурет конкурсу “Учитель року — 2012”, визначено переможця конкурсу — Крутовську Олену Станіславівну, учителя біології Тернопільської загальноосвітньої школи № 11.З 21.04.17 р. По 28.04.17 р. У м. Вінниця проходив ІІІ тур Всеукраїнського конкурсу “Учитель року -2017” в номінації “Біологія”. Конкурс “Учитель року – 2017” проводиться у два етапи: відбірковий та фінальний. За результатами конкурсних випробувань - тестування з фахової майстерності, практична робота, і співбесіда фахового журі конкурсу з конкурсантами за представленим відеозаписом майстер-класу, в якому відображалися інноваційні підходи до навчання, виховання, розвитку творчого мислення школярів, сутність новітніх технологій, що використовуються педагогами на уроках, їх відповідність сучасним освітнім вимогам. За результатами конкурсних випробувань фаховим журі визначено 12 конкурсантів – учасників фінального етапу ІІІ (заключного) туру конкурсу “Учитель року – 2017”. Вітаємо, Крутовську Олену Станіславівну, учителя біології Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, яка продовжила конкурсні випробування у фінальному етапі: проведення відкритих уроків у ЗНЗ м. Вінниці; презентація навчального проекту; еспертиза підручника.